دوشنبه ۱۱ فروردین سال ۱۳۹۹

مدیران

ترنم
ترنم
سمت : مدیریت سایت


این سایت در قالب مجله در زمینه فعالیتهای مربوط به رفع آسیبها ، حقوق زنان و کودکان از طریق نشر اخبار ، مقالات و اگاهی و اموزش  در رفع کاهش آسیب‌های اجتماعی و توانمندسازی  و فرصت‌های برابر اجتماعی و بهداشت و رفع سو تغذیه در زنان و کودکان میپردازیم .همچنین نقش زنان و تربیت کودکان در بحث حمایت محیط زیست و آب و حیوانات،  اموزش و فرهنگسازی در این حوزه .